ข่าวสาร (News)

พิธีก้าวสู่วิชาชีพ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2

     พิธีก้าวสู่วิชาชีพนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของนักกายภาพบำบัดมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อการเรียน สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ตระหนักในการเริ่มต้นความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพกายภาพบำบัดก่อนลงฝึกทักษะทางวิชาชีพ

Share this Post: