fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PERSONNEl

ผู้บริหาร

Image

ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์

คณบดีคณะกายภาพบำบัด
Image

ผศ. สรายุธ มงคล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Image

ดร.อุษา ครุครรชิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Image

อาจารย์กรกมล เจียวท่าไม้

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Image

อาจารย์จินตนา บุตรกันหา

หัวหน้ากลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
Image

ดร.อุษา ครุครรชิต

อาจารย์ประจำ

Image

อาจารย์อักษิภา หงษ์อุเทน

อาจารย์ประจำ / ลาศึกษาต่อ

Image

อาจารย์ทศพร สุดใจ

อาจารย์ประจำ / ลาศึกษาต่อ

กลุ่มวิชาระบบประสาท

กลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด

Image

อาจารย์ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
Image

ผศ.สรายุธ มงคล

อาจารย์ประจำ

Image

อาจารย์ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์

อาจารย์ประจำ / ลาศึกษาต่อ

Image

อาจารย์รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง

อาจารย์ประจำ / ลาศึกษาต่อำ

Image

อาจารย์วลีรัตน์ สันสี

อาจารย์ประจำ / ลาศึกษาต่อ

สำนักงานเลขานุการคณะกายภาพบำบัด

Image

นางสาวนวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว

งานงบประมาณ / การเงิน / ทรัพย์สิน
Image

นางสาวเสาวรส ฤกษ์ธานี

งานธุรการและสารบรรณ

;