fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Philosophy, Vision, Mission

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์มีความเชื่อว่า การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต เป็นการสร้างนักวิชาชีพกายภาพบำบัดให้มีความรู้ และทักษะ มีความเป็นอิสระในการค้นคว้าหาความรู้และสร้างประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา ตลอด จนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนำไปค้นคว้าวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้สอนจึงต้องเป็นผู้สนับ สนุนส่งเสริมและให้คำปรึกษาในกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งอยู่ในกรอบของหลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม.

ปรัชญา
Philosophy

คณะกายภาพบำบัดเป็นคณะวิชาที่มุ่งสอนนักศึกษาโดยการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความเอื้ออาทร ส่งเสริม ศักดิ์ศรีมนุษย์และมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง.

วิสัยทัศน์
Vision

จัดการศึกษาโดยยึดมั่นหลักการขององค์กรวิชาชีพ เน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและความเป็นสากลในการศึกษา บูรณการหลักศาสนา จริยธรรมและบำรุงศิลป วัฒนธรรมไทยและนานาชาติ.

พันธกิจ
Mission

;