fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

HISTORY

ประวัติคณะ

About us

      อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฯพณฯพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาล ของโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย พยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอรับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 18 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ลำดับที่ 4 โดยมีวัตถุ ประสงค์การจัดตั้งวิทยาลัยดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ซึ่งจะทำประโยชน์และให้บริการแก่สังคมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาชีพพยาบาลแก่ผู้สนใจ อันเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ
3. เพื่อพัฒนาผู้จะเป็นพยาบาลให้มีค่านิยม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีอย่างครบถ้วน
4. เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการ

      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 วิทยาลัยได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และเปิด ดำเนินการ คณะศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
2. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ธำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ
5. ให้โอกาสทางการศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น
6. พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้มีความทันสมัย ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2550 วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดคณะกายภาพบำบัดภายใต้ชื่อโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด ซึ่งเปิดสอนหลักสูตร กายภาพบำบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy Program) โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจาก สภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและการ รับรองปริญญาบัตรจากสภากายภาพบำบัด โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2551 เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดออกสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

หมายเหตุ คณะกายภาพบำบัดได้เปลี่ยนจากโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดเป็นคณะกายภาพบำบัดเมื่อวันที่.......

1. ตรวจ ประเมิน และวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดของผู้รับบริการ
2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการทางกายภาพบำบัดได้อย่าง เป็นองค์รวมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสม
3. ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย รวมทั้งครอบครัวและชุมชนด้วยความเอื้ออาทรและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
4. บริหารจัดการงานกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพและตอบสนองความจำเป็นของสังคมอย่างแท้จริง
5. สื่อสารด้วยภาษาสากลได้อย่างเหมาะสม
6. มีภาวะผู้นำสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆและภูมิปัญญาพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการพัฒนาสังคมไทย
7. พัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ด้วยการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้

      วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันหลักจากสภาการพยาบาลในการประชุมคณะ กรรมการ อำนวยการการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่3/2547 มีมติรับรองวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นสถาบันหลัก ตั้งแค่วันที่ 5 กรกฏาคม 2547 มีรหัสสถาบันคือ 119 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังนี้

1. สร้างเสริมความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ด้วยการสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยรูปแบบของการบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
3. ร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
4. สร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ด้วยการบริการวิชาการ
5. สร้างสรรค์รายได้ให้แก่วิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ

;