fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NEWS

รายวิชา 303427 เวชศาสตร์ชุมชนสำหรับนักกายภาพบำบัด ณ หมู่บ้านโคกพระ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

  • Admin
  • 14/11/2562
  • กิจกรรมการเรียนการสอน

     ภาพกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจชุม และทำสนทนากลุ่ม รายวิชา 303427 เวชศาสตร์ชุมชนสำหรับนักกายภาพบำบัด สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม , 1-3 พฤศจิกายน 2562  ณ หมู่บ้านโคกพระ ต.แจงงามอกนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 


;