fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NEWS

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

  • Admin
  • 14/11/2562
  • กิจกรรมนักศึกษา

     กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นับเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดี ระหว่างครูและศิษย์ก่อนเริ่มการเรียนการสอน นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย ประกอบด้วย การเคารพและมอบพานไหว้ครูแก่ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และมอบทุนการศึกษา หลังจากนั้น นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมการเคารพและมอบพานไหว้ครูให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงาน อาจารย์ผู้ก่อตั้งและริเริ่มวิชาชีพกายภาพบำบัด จนทำให้มีวิชาชีพที่ช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์แก่สังคมมาจนถึงทุกวันนี้

;