fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NEWS

กิจกรรมวันคณบดีพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

  • Admin
  • 09/12/2561
  • กิจกรรม

     กิจกรรมวันคณบดีพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 โดย ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ ท่านคณบดี คณะกายภาพบำบัด พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทุกข์สุขทั้งการด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในคณะและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ระหว่างคณบดีกับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ท่านคณบดียังได้แลกเปลี่ยนถึงแนวคิดกระบวนการทำงานโดยอาศัยหลักประกันคุณภาพ กระบวนการใช้ระบบ PDCA ในการทำงานให้กับนักศึกษาอีกด้วย


;