fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NEWS

กิจกรรมเตรียมตัวสู่รั้วคณะกายภาพบำบัด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  • Admin
  • 09/12/2561
  • กิจกรรม

     กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาจัดโดยคณะ ปีการศึกษา 2561 โดยคณะเห็นความสำคัญในพื้นฐานและการปรับตัวการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก ดังนั้นกิจกรรมนี้ประกอบด้วย กิจกรรมสัตว์ 4 ทิศ กิจกรรมตาข่ายไฟฟ้า กิจกรรมสายธารชีวิตและกิจกรรมเป้าหมายของฉัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักกันมากขึ้น เรียนรู้นิสัยของกันและกันมากขึ้น และมีเป้าหมายในการตลอดหลักสูตรกายภาพบำบัด 4 ปีของตนเอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

;