fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NEWS

กิจกรรมการเรียนหัวข้อ Physical therapy management in disabled child

  • Admin
  • 04/12/2561
  • กิจกรรม

     อ.เขมภัค เจริญสุขศิริ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาระบบประสาท มีการจัดกิจกรรมการเรียนหัวข้อ "Physical therapy management in disabled child" ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัดฟิลิปปินส์ ณ คลินิกกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์


;